REGULAMIN TRENINGÓW NORDIC WALKING

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki uczestników zajęć Nordic Walking Warszawa.

Nordic Walking Warszawa prowadzi zajęcia realizowane przez wykwalifikowanych Instruktorów. Spotkania z kijami prowadzi Maria Tańska, absolwentka szkoły Nord Walk – nr certyfikatu: INW 2703/2013.

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS CHODZENIA Z KIJAMI NORDIC WALKING:

 • zapoznaj się z regulaminem treningów (tutaj znajdziesz Regulamin Treningów) i upewnij, czy nie musisz przesłać nam na adres mailowy na przykład zgody od lekarza na wzięcie udziału w zajęciach
 • skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy (tutaj znajdziesz Formularz Kontaktowy), bądź zarezerwuj dogodny dla siebie termin (tutaj znajdziesz Formularz Rezerwacji), a my go potwierdzimy.
 • płatności możesz dokonać przelewem lub gotówką

§ I

SPRAWY ORGANIZACYJNE NORDIC WALKING

Kto może korzystać z zajęć Nordic Walking – wymagania stanu zdrowia

1. Z usług Nordic Walking Warszawa mogą korzystać osoby zdrowe, które ukończyły 18 rok życia oraz zapisały się na trening poprzez formularz REZERWACJI TRENINGÓW.

2. Osoby zapisujące się na trening proszone są o akceptację następujących warunków, które mogą zaakceptować podczas rezerwacji treningu poprzez stronę:

“Posiadam pełną zdolność (brak przeciwwskazań lekarskich) do udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych i biorę w nich udział na własną odpowiedzialność”.

Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Treningu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie.

Osoby u których stwierdzono wcześniej urazy, zwyrodnienia, choroby przewlekłe, ciążę, proszone są o uzyskanie stosownego zaświadczenia ze strony lekarza/terapeuty, ze zgodą na udział w zajęciach Nordic Walking Warszawa.

Osoba biorąca udział w treningu/nauczaniu powinna korzystać z usług Nordic Walking Warszawa w sposób dostosowany do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej, biorąc pod uwagę intensywność i rodzaj wykonywanych ćwiczeń.

3. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy poinformować o tym trenera przed zaplanowanym treningiem w formie pisemnej, bądź elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy, lub złożeniu pisemnego oświadczenia że lekarz prowadzący wyraża zgodę na udział w treningach/zajęciach.

Odwoływanie, przekładanie zajęć, spóźnianie się na treningi Nordic Walking, dostępność zajęć

4. Klient, jeżeli nie będzie mógł uczestniczyć w treningu na, który uprzednio się zapisał ma obowiązek wypisać się z niego nie później niż na 24h przed jego rozpoczęciem.

Płatność za zajęcia nie przechodzi na następny trening w przypadku:

 • niewypisania się z treningu przez Klienta w ciągu 24h przed rozpoczęciem treningu,
 • w przypadku spóźnienia większego niż 10 minut od momentu rozpoczęcia treningu.

5. Nordic Walking Warszawa zastrzega sobie prawo do przełożenia treningu w przypadku złych warunków atmosferycznych mogących stanowić istotne zagrożenia dla zdrowia lub zagrożenie życia oraz w przypadku zaistnienia siły wyższej.

6. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na treningach grupowych istnieje możliwość wyczerpania się wolnych miejsc. W tym przypadku decyduje kolejność zapisów.

7. Klienci chcący skorzystać z treningu Nordic Walking Warszawa, w przypadku spóźnienia przekraczającego 10 minut:

 • przyjmują do wiadomości, iż może wiązać się to z samodzielnym poszukiwaniem w terenie grupy treningowej.
 • zobowiązani są do rozgrzania mięśni przed przystąpieniem do ćwiczeń z grupą i dopiero wtedy mogą przystąpić do właściwego treningu.
 • przyjmują do wiadomości, iż trening może się nie odbyć z powodu zbyt krótkiego okresu czasu pozostałego do końca treningu

 Zakazy

9. Podczas treningów Nordic Walking Warszawa obowiązuje bezwzględny zakaz:

 • palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających lub narkotyków,
 • posiadania alkoholu, środków odurzających lub narkotyków,
 • przebywania w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.

10. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających lub narkotyków nie będą dopuszczone do treningu.

11. Klienci są zobowiązani do nienaruszenia spokoju i porządku podczas treningu Nordic Walking Warszawa oraz niezakłócania innym uczestnikom możliwości korzystania z usług.

12. Kierownictwo Nordic Walking Warszawa lub Instruktor może zakazać uczestnictwa w danym typie treningu, jeżeli udział w treningu może zagrażać zdrowiu Uczestnika.

13. Nordic Walking Warszawa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe Klientów oraz za wszelkie rzeczy pozostawione poza przeznaczonymi do tego celu miejscami w terenie.

§ II.

KORZYSTANIE Z USŁUG NORDIC WALKING WARSZAWA

1. Z usług Nordic Walking Warszawa może korzystać osoba która:

2. Bon Prezentowy jest ważny jeśli został zakupiony i wykorzystany zgodnie z okresem ważności, który wynosi 3 miesiące

3. Bon prezentowy uprawnia do wzięcia udziału w treningach zaplanowanych w okresie jego ważności w dni powszednie.

4. Po upływie okresu ważności pakietu lub bonu prezentowego,  uważa się go za wykorzystany.

5. Cennik usług świadczonych przez Nordic Walking Warszawa jest ustalany przez kierownictwo Nordic Walking Warszawa i podawany do publicznej wiadomości na stronie serwisu.

6. Walutą płatności jest Złoty Polski (PLN) a ceny podane na stronie są cenami brutto.

7. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia od NNW oraz wypożyczenia kijków.

8. Na życzenie Klienta, Nordic Walking Warszawa wystawia rachunki za usługi.

9. Reklamacje wystosowane przez Klienta  przyjmowane są tylko w formie pisemnej i rozpatrywane indywidualnie przez kierownictwo Nordic Walking Warszawa na podstawie dołączonych dokumentów usprawiedliwiających żądanie czy reklamację. Reklamacje prosimy składać na adres: instruktor@nordicwalking-warszawa.pl.

§ III.

ZMIANA POSTANOWIEŃ REGULAMINU

1. Nordic Walking Warszawa może dokonywać zmian Regulaminu w szczególności w sytuacji zaistnienia wymienionych poniżej ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:

a) wprowadzenie nowych lub zmianę istniejących powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących usług świadczonych przez Nordic Walking Warszawa na podstawie niniejszego Regulaminu;

b) zmiany produktów i usług do warunków rynkowych związaną z postępem technicznym, technologicznym i informatycznym, wpływającą na postanowienia niniejszego Regulaminu;

c) zmiany produktów i usług w związku ze zmianami wprowadzanymi w funkcjonującym w Nordic Walking Warszawa systemie informatycznym;

d) rozszerzenie lub zmiany funkcjonalności istniejących produktów i usług wpływającą na postanowienia niniejszego Regulaminu;

e) rezygnację z prowadzenia niektórych produktów i usług oferowanych w ramach Umowy;

2. Regulamin obowiązuje od dnia 03.03.2016 tym samym obejmuje osoby korzystające z usług Nordic Walking Warszawa od dnia 03.03.2016. Pozostałych Klientów obowiązuje wersja regulaminu, którą zaakceptowali (wersja znajduje się TUTAJ), na życzenie mogą oni zaakceptować postanowienia nowego regulaminu, należy to uczynić w formie pisemnej poprzez przesłanie takiej informacji drogą mailową na adres instruktor@nordicwalking-warszawa.pl.

§ IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dane osobowe

1. Rezerwując trening poprzez formularz REZERWACJI TRENINGÓW nordicwalking-warszawa.pl i akceptując regulamin Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

2. Wszelkie dane osobowe Klienta podane w procesie rezerwacji będą wykorzystywane tylko na potrzeby Nordic Walking Warszawa i nie będą przekazywane osobom ani podmiotom trzecim.

3. Rezerwując trening poprzez formularz REZERWACJI TRENINGÓW nordicwalking-warszawa.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rejestracji i korzystania z usług Nordic Walking Warszawa, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych Osobowych (Dz.U.Nr. 133 poz.883).

4. Rezerwując trening poprzez formularz REZERWACJI TRENINGÓW nordicwalking-warszawa.pl Klient wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez Nordic Walking Warszawa w działaniach medialnych i na następujących polach eksploatacji:

 • Internet (strona nordicwalking-warszawa.pl media społecznościowe Nordic Walking Warszawa).
 • Materiały reklamowe (ulotki reklamowe, plakaty itp)

Wykorzystanie wizerunku obejmuje utrwalanie, obróbkę i powielanie zdjęć wykonanych podczas treningów oraz wydarzeń Nordic Walking Warszawa robionych przez organizatorów, trenerów i osoby związane z Nordic Walking Warszawa  na w. wym. polach eksploatacji.

Newsletter i subskrypcja

5. Rejestrując się do subskrypcji oraz newslettera Nordic Walking Warszawa wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji marketingowych od Nordic Walking Warszawa. Dane osobowe zarejestrowane podczas rejestracji będą wykorzystane tylko i wyłącznie w celach marketingowych dla potrzeb Nordic Walking Warszawa i nie będą przekazywane osobom trzecim.

6. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail instruktor@nordicwalking-warszawa.pl

7. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wersja regulaminu z dnia 03.03.2016

Osoby korzystające z naszych usług do dnia 03.03.2016r obowiązuje stary regulamin, który znajduje się TUTAJ, na życzenie mogą zaakceptować obecny.