REGULAMIN TRENINGÓW NORDIC WALKING

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki uczestników zajęć Nordic Walking Warszawa w zajęciach indywidualnych i grupowych.

Nordic Walking Warszawa prowadzi zajęcia realizowane przez wykwalifikowanych Instruktorów. Spotkania z kijami prowadzi Maria Tańska nr certyfikatu: INW 2703/2013.

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS CHODZENIA Z KIJAMI NORDIC WALKING LUB MARSZ GRUPOWY:

  • zapoznaj się z Regulaminem Treningów i upewnij się, czy w przypadku takiej potrzeby posiadasz zgodę na trening od swojego lekarza
  • po zapoznaniu się z Regulaminem Treningów skontaktuj się z nami poprzez Formularz Kontaktowy, bądź zarezerwuj dogodny dla siebie termin treningu indywidualnego poprzez Formularz Rezerwacji, a my go potwierdzimy. Z Formularza Rezerwacji możesz korzystać także wtedy, kiedy chcesz zarezerwować trening grupowy lub udział w zajęciach otwartych.

§ I

SPRAWY ORGANIZACYJNE NORDIC WALKING

Kto może korzystać z zajęć Nordic Walking – wymagania stanu zdrowia

1. Z usług Nordic Walking Warszawa mogą korzystać osoby zdrowe, które ukończyły 18 rok życia oraz zapisały się na trening poprzez formularz REZERWACJI TRENINGÓW.

2. Osoby zapisujące się na trening proszone są o akceptację następujących warunków, które mogą zaakceptować podczas rezerwacji treningu poprzez stronę:

“Posiadam pełną zdolność (brak przeciwwskazań lekarskich) do udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych i biorę w nich udział na własną odpowiedzialność. W razie jakichkolwiek dolegliwości zobowiązuję się potwierdzić uzyskanie zgody na trening od swojego lekarza przed przystąpieniem do pierwszych zajęć Nordic Walking”.

Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w treningu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie.

Osoby u których stwierdzono wcześniej urazy, zwyrodnienia, choroby przewlekłe, ciążę, proszone są o uzyskanie stosownego zaświadczenia ze strony lekarza/terapeuty, ze zgodą na udział w zajęciach Nordic Walking Warszawa.

Osoba biorąca udział w treningu/nauczaniu powinna korzystać z usług Nordic Walking Warszawa w sposób dostosowany do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej, biorąc pod uwagę intensywność i rodzaj wykonywanych ćwiczeń.

3. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy poinformować o tym trenera przed zaplanowanym treningiem w formie pisemnej, bądź elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy, lub złożeniu pisemnego oświadczenia że lekarz prowadzący wyraża zgodę na udział w treningach/zajęciach.

Odwoływanie, przekładanie zajęć, spóźnianie się na treningi Nordic Walking, dostępność zajęć

4. Klient, jeżeli nie będzie mógł uczestniczyć w treningu na, który uprzednio się zapisał ma obowiązek wypisać się z niego nie później niż na 24h przed jego rozpoczęciem.

Płatność za zajęcia może nie zostać zwrócona na poczet dojazdu i przeznaczonego czasu Instruktora, jaki zaplanowany został dla Klienta, a przez niego niewykorzystany zgodnie z regulaminem i przeznaczeniem.

5. Nordic Walking Warszawa zastrzega sobie prawo do przełożenia treningu w przypadku złych warunków atmosferycznych mogących stanowić istotne zagrożenia dla zdrowia lub zagrożenie życia oraz w przypadku zaistnienia siły wyższej.

6. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na treningach grupowych istnieje możliwość wyczerpania się wolnych miejsc. W tym przypadku decyduje kolejność zapisów.

7. Klienci chcący skorzystać z treningu Nordic Walking Warszawa, w przypadku spóźnienia przekraczającego 10 minut:

  • przyjmują do wiadomości, iż może wiązać się to z samodzielnym poszukiwaniem w terenie grupy treningowej.
  • zobowiązani są do rozgrzania mięśni przed przystąpieniem do ćwiczeń z grupą i dopiero wtedy mogą przystąpić do właściwego treningu.
  • przyjmują do wiadomości, iż trening może się nie odbyć z powodu zbyt krótkiego okresu czasu pozostałego do końca treningu

 ZAKAZY

9. Podczas treningów Nordic Walking Warszawa obowiązuje bezwzględny zakaz:

  • palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających lub narkotyków,
  • posiadania alkoholu, środków odurzających lub narkotyków,
  • przebywania w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.

10. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających lub narkotyków nie będą dopuszczone do treningu.

11. Klienci są zobowiązani do nienaruszenia spokoju i porządku podczas treningu Nordic Walking Warszawa oraz niezakłócania innym uczestnikom możliwości korzystania z usług.

12. Kierownictwo Nordic Walking Warszawa lub Instruktor może zakazać uczestnictwa w danym typie treningu, jeżeli udział w treningu może zagrażać zdrowiu Uczestnika.

13. Nordic Walking Warszawa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe Klientów oraz za wszelkie rzeczy pozostawione poza przeznaczonymi do tego celu miejscami w terenie podczas treningu Uprasza się, by nie zabierać na trening rzeczy wartościowych..

§ II.

KORZYSTANIE Z USŁUG NORDIC WALKING WARSZAWA

1. Z usług Nordic Walking Warszawa może korzystać osoba która pełnoletnia:

2. Bon Prezentowy jest ważny jeśli został zakupiony i wykorzystany zgodnie z okresem ważności, który wynosi 3 miesiące

3. Bon prezentowy uprawnia do wzięcia udziału w treningach zaplanowanych w okresie jego ważności w dni powszednie zgodnie z dostępnością treningu w grafiku Instruktora (bon nie upoważnia do wyznaczenia daty, godziny i miejsca treningu przez posiadacza).

4. Po upływie okresu ważności bonu prezentowego, bon traci ważność.

5. Cennik usług świadczonych przez Nordic Walking Warszawa jest ustalany przez kierownictwo Nordic Walking Warszawa i podawany do publicznej wiadomości na stronie serwisu.

6. Walutą płatności jest Złoty Polski (PLN) a ceny podane na stronie są cenami brutto.

7. Koszt treningu oraz bonów prezentowych nie uwzględnia ubezpieczenia od NNW oraz wypożyczenia kijków.

8. Na życzenie Klienta, Nordic Walking Warszawa wystawia rachunki za usługi.

9. Reklamacje wystosowane przez Klienta  przyjmowane są w formie pisemnej i rozpatrywane indywidualnie przez kierownictwo Nordic Walking Warszawa na podstawie dołączonych dokumentów usprawiedliwiających żądanie czy reklamację. Reklamacje prosimy składać poprzez Formularz Kontaktowy.

§ III.

ZMIANA POSTANOWIEŃ REGULAMINU

1. Nordic Walking Warszawa może dokonywać zmian Regulaminu w szczególności w sytuacji zaistnienia wymienionych poniżej ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:

a) wprowadzenie nowych lub zmianę istniejących powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących usług świadczonych przez Nordic Walking Warszawa na podstawie niniejszego Regulaminu;

b) zmiany produktów i usług do warunków rynkowych związaną z postępem technicznym, technologicznym i informatycznym, wpływającą na postanowienia niniejszego Regulaminu;

c) zmiany produktów i usług w związku ze zmianami wprowadzanymi w funkcjonującym w Nordic Walking Warszawa systemie informatycznym;

d) rozszerzenie lub zmiany funkcjonalności istniejących produktów i usług wpływającą na postanowienia niniejszego Regulaminu;

e) rezygnację z prowadzenia niektórych produktów i usług

2. Regulamin obowiązuje od dnia 09.07.2018 tym samym obejmuje osoby korzystające z usług Nordic Walking Warszawa od dnia 09.07.2018.

3. O wszelkich zmianach Regulaminu Treningów i spotkań Nordic Walking Warszawa poinformuje na stronie oraz we wiadomości elektronicznej bezpośrednio do Klienta.

§ IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dane osobowe

1. Rezerwując trening poprzez formularz REZERWACJI TRENINGÓW nordicwalking-warszawa.pl i akceptując regulamin Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

2. Wszelkie dane osobowe Klienta podane w procesie rezerwacji będą wykorzystywane tylko na potrzeby Nordic Walking Warszawa i nie będą przekazywane osobom ani podmiotom trzecim.

3. Rezerwując trening poprzez formularz REZERWACJI TRENINGÓW nordicwalking-warszawa.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rejestracji i korzystania z usług Nordic Walking Warszawa, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych Osobowych (Dz.U.Nr. 133 poz.883).

4. Rezerwując trening poprzez formularz REZERWACJI TRENINGÓW nordicwalking-warszawa.pl Klient może wyrazić zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez Nordic Walking Warszawa poprzez wpisanie frazy „Tak” lub „Nie” w polu „Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku”.

Wizerunek w postaci zdjęć, nagrań filmów wykorzystany może zostać w działaniach medialnych i na następujących polach eksploatacji

  • Internet (strona nordicwalking-warszawa.pl media społecznościowe Nordic Walking Warszawa).
  • Materiały reklamowe (ulotki reklamowe, plakaty itp)

Wykorzystanie wizerunku obejmuje utrwalanie, obróbkę i powielanie zdjęć, filmów wykonanych podczas treningów oraz wydarzeń Nordic Walking Warszawa robionych przez organizatorów, trenerów i osoby związane z Nordic Walking Warszawa  na w. wym. polach eksploatacji.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.09.2018r.